PIN LAPTOP HP Pavilion DV5 Series, DV6 Serier,HDX Series... (cam kêt hàng xịn theo máy)

PIN LAPTOP HP Pavilion DV5 Series, DV6 Serier,HDX Series... (cam kêt hàng xịn theo máy)
250.000₫
- PIN Laptop 6 Cells, 10.8 V, 47 Wh cho các dòng máy HP Pavilion DV5 Series, DV6 Series, HDX Series, G7 Series....
-Có số lượng nhiều cho anh em thợ
- Hotline: 0168.302.8339

- PIN Laptop 6 Cells, 10.8 V, 47 Wh cho các dòng máy HP Pavilion  DV5 Series, DV6 Series, HDX Series, G7 Series....

-Có số lượng nhiều cho anh em thợ

- Hotline: 0168.302.8339 

Pin laptop HP HSTNN-DB31 cho các dòng máy HP sau:

 • dv5-1017tx
 • dv5-1018tx
 • G70-100
 • HDX X16-1000
 • HDX X16-1100
 • HDX X16-1200
 • HDX X16-1300
 • HDX16
 • HDX16-1140US
 • HDX16t
 • Pavilion dv4
 • Pavilion dv4-1000
 • Pavilion dv4-1100
 • Pavilion dv4-1200
 • Pavilion dv4i
 • Pavilion dv4t
 • Pavilion dv4z
 • Pavilion dv5
 • Pavilion dv5-1000
 • Pavilion dv5-1000ea
 • Pavilion dv5-1000us
 • Pavilion dv5-1001au
 • Pavilion dv5-1001ax
 • Pavilion dv5-1001tu
 • Pavilion dv5-1001tx
 • Pavilion dv5-1002au
 • Pavilion dv5-1002ax
 • Pavilion dv5-1002nr
 • Pavilion dv5-1002tx
 • Pavilion dv5-1002us
 • Pavilion dv5-1003ax
 • Pavilion dv5-1003cl
 • Pavilion dv5-1003nr
 • Pavilion dv5-1003tx
 • Pavilion dv5-1004ax
 • Pavilion dv5-1004nr
 • Pavilion dv5-1004tx
 • Pavilion dv5-1005ax
 • Pavilion dv5-1005ef
 • Pavilion dv5-1005eg
 • Pavilion dv5-1005em
 • Pavilion dv5-1005tx
 • Pavilion dv5-1006ax
 • Pavilion dv5-1006tx
 • Pavilion dv5-1007ax
 • Pavilion dv5-1007ca
 • Pavilion dv5-1007cl
 • Pavilion dv5-1007ef
 • Pavilion dv5-1007tx
 • Pavilion dv5-1008ax
 • Pavilion dv5-1008ca
 • Pavilion dv5-1008ea
 • Pavilion dv5-1008tx
 • Pavilion dv5-1009ax
 • Pavilion dv5-1009ea
 • Pavilion dv5-1009tx
 • Pavilion dv5-1010ea
 • Pavilion dv5-1010ef
 • Pavilion dv5-1010eg
 • Pavilion dv5-1010et
 • Pavilion dv5-1010us
 • Pavilion dv5-1011ea
 • Pavilion dv5-1011tx
 • Pavilion dv5-1012ea
 • Pavilion dv5-1012tx
 • Pavilion dv5-1013tx
 • Pavilion dv5-1014tx
 • Pavilion dv5-1015ea
 • Pavilion dv5-1015nr
 • Pavilion dv5-1015tx
 • Pavilion dv5-1016tx
 • Pavilion dv5-1017nr
 • Pavilion dv5-1020el
 • Pavilion dv5-1020et
 • Pavilion dv5-1020tx
 • Pavilion dv5-1021tx
 • Pavilion dv5-1022el
 • Pavilion dv5-1022tx
 • Pavilion dv5-1023tx
 • Pavilion dv5-1024el
 • Pavilion dv5-1024tx
 • Pavilion dv5-1025tx
 • Pavilion dv5-1026tx
 • Pavilion dv5-1027tx
 • Pavilion dv5-1028ca
 • Pavilion dv5-1028tx
 • Pavilion dv5-1029tx
 • Pavilion dv5-1030ef
 • Pavilion dv5-1030el
 • Pavilion dv5-1030ep
 • Pavilion dv5-1030es
 • Pavilion dv5-1030tx
 • Pavilion dv5-1031tx
 • Pavilion dv5-1032el
 • Pavilion dv5-1032tx
 • Pavilion dv5-1033tx
 • Pavilion dv5-1034ca
 • Pavilion dv5-1034el
 • Pavilion dv5-1034tx
 • Pavilion dv5-1035tx
 • Pavilion dv5-1036tx
 • Pavilion dv5-1037tx
 • Pavilion dv5-1038tx
 • Pavilion dv5-1039tx
 • Pavilion dv5-1040ec
 • Pavilion dv5-1040ee
 • Pavilion dv5-1040eg
 • Pavilion dv5-1040eh
 • Pavilion dv5-1040ep
 • Pavilion dv5-1040er
 • Pavilion dv5-1040et
 • Pavilion dv5-1040ew
 • Pavilion dv5-1040ez
 • Pavilion dv5-1040tx
 • Pavilion dv5-1041tx
 • Pavilion dv5-1042tx
 • Pavilion dv5-1043tx
 • Pavilion dv5-1044ca
 • Pavilion dv5-1044tx
 • Pavilion dv5-1045tx
 • Pavilion dv5-1046tx
 • Pavilion dv5-1048er
 • Pavilion dv5-1050ei
 • Pavilion dv5-1050ek
 • Pavilion dv5-1050er
 • Pavilion dv5-1050es
 • Pavilion dv5-1060ec
 • Pavilion dv5-1060ee
 • Pavilion dv5-1060ew
 • Pavilion dv5-1070ec
 • Pavilion dv5-1070ee
 • Pavilion dv5-1070er
 • Pavilion dv5-1070es
 • Pavilion dv5-1070ew
 • Pavilion dv5-1080eh
 • Pavilion dv5-1080ei
 • Pavilion dv5-1080el
 • Pavilion dv5-1087eo
 • Pavilion dv5-1090es
 • Pavilion dv5-1093xx
 • Pavilion dv5-1094eo
 • Pavilion dv5-1094xx
 • Pavilion dv5-1095eo
 • Pavilion dv5-1096xx
 • Pavilion dv5-1098xx
 • Pavilion dv5-1099xx
 • Pavilion dv5-1100
 • Pavilion dv5/CT
 • Pavilion dv5t
 • Pavilion dv5t-1000
 • Pavilion dv5z
 • Pavilion dv5z-1000
 • Pavilion dv6
 • Pavilion dv6-1000et
 • Pavilion dv6-1001tx
 • Pavilion dv6-1001xx
 • Pavilion dv6-1002tx
 • Pavilion dv6-1003tx
 • Pavilion dv6-1004tx
 • Pavilion dv6-1005ea
 • Pavilion dv6-1005ez
 • Pavilion dv6-1005tx
 • Pavilion dv6-1006tx
 • Pavilion dv6-1007tx
 • Pavilion dv6-1008tx
 • Pavilion dv6-1009el
 • Pavilion dv6-1009tx
 • Pavilion dv6-1010ea
 • Pavilion dv6-1010ed
 • Pavilion dv6-1010et
 • Pavilion dv6-1010tx
 • Pavilion dv6-1011tx
 • Pavilion dv6-1012tx
 • Pavilion dv6-1013ea
 • Pavilion dv6-1013tx
 • Pavilion dv6-1016ez
 • Pavilion dv6-1018el
 • Pavilion dv6-1020ec
 • Pavilion dv6-1020ed
 • Pavilion dv6-1020ei
 • Pavilion dv6-1020ej
 • Pavilion dv6-1020ek
 • Pavilion dv6-1020el
 • Pavilion dv6-1020eq
 • Pavilion dv6-1020et
 • Pavilion dv6-1022el
 • Pavilion dv6-1023ef
 • Pavilion dv6-1023em
 • Pavilion dv6-1025ef
 • Pavilion dv6-1025ei
 • Pavilion dv6-1025ez
 • Pavilion dv6-1027ef
 • Pavilion dv6-1030ca
 • Pavilion dv6-1030ec
 • Pavilion dv6-1030ed
 • Pavilion dv6-1030ef
 • Pavilion dv6-1030em
 • Pavilion dv6-1030eo
 • Pavilion dv6-1030eq
 • Pavilion dv6-1030us
 • Pavilion dv6-1038ca
 • Pavilion dv6-1040eb
 • Pavilion dv6-1040ed
 • Pavilion dv6-1040ei
 • Pavilion dv6-1040ej
 • Pavilion dv6-1040ek
 • Pavilion dv6-1040el
 • Pavilion dv6-1040ev
 • Pavilion dv6-1040ez
 • Pavilion dv6-1042el
 • Pavilion dv6-1044el
 • Pavilion dv6-1045ee
 • Pavilion dv6-1045ei
 • Pavilion dv6-1045eo
 • Pavilion dv6-1045ez
 • Pavilion dv6-1046el
 • Pavilion dv6-1050ef
 • Pavilion dv6-1050ei
 • Pavilion dv6-1050en
 • Pavilion dv6-1050eo
 • Pavilion dv6-1050ep
 • Pavilion dv6-1050et
 • Pavilion dv6-1050us
 • Pavilion dv6-1053cl
 • Pavilion dv6-1055ee
 • Pavilion dv6-1056el
 • Pavilion dv6-1058el
 • Pavilion dv6-1060el
 • Pavilion dv6-1060eo
 • Pavilion dv6-1060es
 • Pavilion dv6-1060ev
 • Pavilion dv6-1062el
 • Pavilion dv6-1066el
 • Pavilion dv6-1068el
 • Pavilion dv6-1070eo
 • Pavilion dv6-1080el
 • Pavilion dv6-1080eq
 • Pavilion dv6-1080es
 • Pavilion dv6-1090eo
 • Pavilion dv6-1090es
 • Pavilion dv6-1099ef
 • Pavilion dv6-1100
 • Pavilion dv6-1100eo
 • Pavilion dv6-1100es
 • Pavilion dv6-1100so
 • Pavilion dv6-1100ss
 • Pavilion dv6-1100sv
 • Pavilion dv6-1101au
 • Pavilion dv6-1101ax
 • Pavilion dv6-1101so
 • Pavilion dv6-1101tu
 • Pavilion dv6-1101tx
 • Pavilion dv6-1102au
 • Pavilion dv6-1102ax
 • Pavilion dv6-1102tu
 • Pavilion dv6-1102tx
 • Pavilion dv6-1103au
 • Pavilion dv6-1103ax
 • Pavilion dv6-1103ee
 • Pavilion dv6-1103ei
 • Pavilion dv6-1103eo
 • Pavilion dv6-1103tu
 • Pavilion dv6-1103tx
 • Pavilion dv6-1104au
 • Pavilion dv6-1104ax
 • Pavilion dv6-1104tu
 • Pavilion dv6-1104tx
 • Pavilion dv6-1105au
 • Pavilion dv6-1105ax
 • Pavilion dv6-1105ee
 • Pavilion dv6-1105ei
 • Pavilion dv6-1105eo
 • Pavilion dv6-1105es
 • Pavilion dv6-1105sl
 • Pavilion dv6-1105tu
 • Pavilion dv6-1105tx
 • Pavilion dv6-1106au
 • Pavilion dv6-1106ax
 • Pavilion dv6-1106tx
 • Pavilion dv6-1107au
 • Pavilion dv6-1107ax
 • Pavilion dv6-1107el
 • Pavilion dv6-1107tx
 • Pavilion dv6-1108au
 • Pavilion dv6-1108ax
 • Pavilion dv6-1108ca
 • Pavilion dv6-1108tx
 • Pavilion dv6-1109au
 • Pavilion dv6-1109ax
 • Pavilion dv6-1109tx
 • Pavilion dv6-1110ec
 • Pavilion dv6-1110eg
 • Pavilion dv6-1110eh
 • Pavilion dv6-1110ej
 • Pavilion dv6-1110el
 • Pavilion dv6-1110eo
 • Pavilion dv6-1110eq
 • Pavilion dv6-1110es
 • Pavilion dv6-1110et
 • Pavilion dv6-1110ez
 • Pavilion dv6-1110ss
 • Pavilion dv6-1110tx
 • Pavilion dv6-1111tx
 • Pavilion dv6-1112tx
 • Pavilion dv6-1113tx
 • Pavilion dv6-1114tx
 • Pavilion dv6-1115ee
 • Pavilion dv6-1115ei
 • Pavilion dv6-1115es
 • Pavilion dv6-1115et
 • Pavilion dv6-1115ez
 • Pavilion dv6-1115tx
 • Pavilion dv6-1116el
 • Pavilion dv6-1116tx
 • Pavilion dv6-1117el
 • Pavilion dv6-1117es
 • Pavilion dv6-1117tx
 • Pavilion dv6-1118el
 • Pavilion dv6-1118tx
 • Pavilion dv6-1119el
 • Pavilion dv6-1119tx
 • Pavilion dv6-1120ec
 • Pavilion dv6-1120ef
 • Pavilion dv6-1120eg
 • Pavilion dv6-1120eh
 • Pavilion dv6-1120ei
 • Pavilion dv6-1120ej
 • Pavilion dv6-1120ek
 • Pavilion dv6-1120el
 • Pavilion dv6-1120eo
 • Pavilion dv6-1120eq
 • Pavilion dv6-1120er
 • Pavilion dv6-1120es
 • Pavilion dv6-1120et
 • Pavilion dv6-1120ez
 • Pavilion dv6-1120sa
 • Pavilion dv6-1120sf
 • Pavilion dv6-1120sk
 • Pavilion dv6-1120sl
 • Pavilion dv6-1120tx
 • Pavilion dv6-1121tx
 • Pavilion dv6-1122tx
 • Pavilion dv6-1122us
 • Pavilion dv6-1123ee
 • Pavilion dv6-1123tx
 • Pavilion dv6-1124ca
 • Pavilion dv6-1124tx
 • Pavilion dv6-1125ee
 • Pavilion dv6-1125ef
 • Pavilion dv6-1125el
 • Pavilion dv6-1125eo
 • Pavilion dv6-1125er
 • Pavilion dv6-1125et
 • Pavilion dv6-1125sf
 • Pavilion dv6-1125tx
 • Pavilion dv6-1126el
 • Pavilion dv6-1126tx
 • Pavilion dv6-1127cl
 • Pavilion dv6-1127ee
 • Pavilion dv6-1127el
 • Pavilion dv6-1127tx
 • Pavilion dv6-1128tx
 • Pavilion dv6-1129tx
 • Pavilion dv6-1130ec
 • Pavilion dv6-1130eg
 • Pavilion dv6-1130eh
 • Pavilion dv6-1130ei
 • Pavilion dv6-1130ek
 • Pavilion dv6-1130el
 • Pavilion dv6-1130eo
 • Pavilion dv6-1130eq
 • Pavilion dv6-1130es
 • Pavilion dv6-1130et
 • Pavilion dv6-1130sa
 • Pavilion dv6-1130tx
 • Pavilion dv6-1131sa
 • Pavilion dv6-1131tx
 • Pavilion dv6-1132sa
 • Pavilion dv6-1132tx
 • Pavilion dv6-1133eg
 • Pavilion dv6-1133et
 • Pavilion dv6-1133sa
 • Pavilion dv6-1133tx
 • Pavilion dv6-1134ca
 • Pavilion dv6-1134tx
 • Pavilion dv6-1135ei
 • Pavilion dv6-1135ek
 • Pavilion dv6-1135et
 • Pavilion dv6-1135ez
 • Pavilion dv6-1135tx
 • Pavilion dv6-1136tx
 • Pavilion dv6-1138ca
 • Pavilion dv6-1140ea
 • Pavilion dv6-1140ec
 • Pavilion dv6-1140ed
 • Pavilion dv6-1140ef
 • Pavilion dv6-1140eg
 • Pavilion dv6-1140ei
 • Pavilion dv6-1140ej
 • Pavilion dv6-1140ek
 • Pavilion dv6-1140el
 • Pavilion dv6-1140eo
 • Pavilion dv6-1140eq
 • Pavilion dv6-1140es
 • Pavilion dv6-1140et
 • Pavilion dv6-1140ez
 • Pavilion dv6-1145eg
 • Pavilion dv6-1148ca
 • Pavilion dv6-1149eg
 • Pavilion dv6-1149et
 • Pavilion dv6-1150ec
 • Pavilion dv6-1150ed
 • Pavilion dv6-1150ei
 • Pavilion dv6-1150el
 • Pavilion dv6-1155ei
 • Pavilion dv6-1157ez
 • Pavilion dv6-1160ed
 • Pavilion dv6-1160eg
 • Pavilion dv6-1160ei
 • Pavilion dv6-1160ej
 • Pavilion dv6-1160en
 • Pavilion dv6-1170ed
 • Pavilion dv6-1170eg
 • Pavilion dv6-1170eo
 • Pavilion dv6-1170es
 • Pavilion dv6-1180ed
 • Pavilion dv6-1180ej
 • Pavilion dv6-1180eo
 • Pavilion dv6-1180es
 • Pavilion dv6-1185eo
 • Pavilion dv6-1190eg
 • Pavilion dv6-1190en
 • Pavilion dv6-1190eo
 • Pavilion dv6-1199ee
 • Pavilion dv6-1199eg
 • Pavilion dv6-1200
 • Pavilion dv6-1300
 • Pavilion dv6-2000
 • Pavilion dv6-2000sl
 • Pavilion dv6-2000st
 • Pavilion dv6-2001au
 • Pavilion dv6-2001tx
 • Pavilion dv6-2001xx
 • Pavilion dv6-2002ew
 • Pavilion dv6-2003el
 • Pavilion dv6-2003eo
 • Pavilion dv6-2003so
 • Pavilion dv6-2003tx
 • Pavilion dv6-2004eo
 • Pavilion dv6-2004sl
 • Pavilion dv6-2005au
 • Pavilion dv6-2005ax
 • Pavilion dv6-2005eo
 • Pavilion dv6-2005et
 • Pavilion dv6-2005ev
 • Pavilion dv6-2005sf
 • Pavilion dv6-2005sg
 • Pavilion dv6-2005sl
 • Pavilion dv6-2005sp
 • Pavilion dv6-2005sw
 • Pavilion dv6-2005tx
 • Pavilion dv6-2006au
 • Pavilion dv6-2006eg
 • Pavilion dv6-2006el
 • Pavilion dv6-2006so
 • Pavilion dv6-2006tx
 • Pavilion dv6-2007au
 • Pavilion dv6-2007ax
 • Pavilion dv6-2007el
 • Pavilion dv6-2007sf
 • Pavilion dv6-2007so
 • Pavilion dv6-2007tx
 • Pavilion dv6-2008ax
 • Pavilion dv6-2008eo
 • Pavilion dv6-2008tx
 • Pavilion dv6-2009ax
 • Pavilion dv6-2009eo
 • Pavilion dv6-2009tx
 • Pavilion dv6-2010ea
 • Pavilion dv6-2010eb
 • Pavilion dv6-2010ec
 • Pavilion dv6-2010eh
 • Pavilion dv6-2010el
 • Pavilion dv6-2010en
 • Pavilion dv6-2010eo
 • Pavilion dv6-2010ep
 • Pavilion dv6-2010eq
 • Pavilion dv6-2010sa
 • Pavilion dv6-2010sf
 • Pavilion dv6-2010sg
 • Pavilion dv6-2010sl
 • Pavilion dv6-2010ss
 • Pavilion dv6-2010st
 • Pavilion dv6-2010sv
 • Pavilion dv6-2011eg
 • Pavilion dv6-2012ax
 • Pavilion dv6-2012ef
 • Pavilion dv6-2012eg
 • Pavilion dv6-2012sf
 • Pavilion dv6-2013et
 • Pavilion dv6-2014ax
 • Pavilion dv6-2014er
 • Pavilion dv6-2015eg
 • Pavilion dv6-2015er
 • Pavilion dv6-2015et
 • Pavilion dv6-2015sf
 • Pavilion dv6-2015sg
 • Pavilion dv6-2015sl
 • Pavilion dv6-2015sv
 • Pavilion dv6-2015sw
 • Pavilion dv6-2016ax
 • Pavilion dv6-2016eg
 • Pavilion dv6-2016ez
 • Pavilion dv6-2017eg
 • Pavilion dv6-2017er
 • Pavilion dv6-2018ax
 • Pavilion dv6-2019ax
 • Pavilion dv6-2019er
 • Pavilion dv6-2020ax
 • Pavilion dv6-2020ca
 • Pavilion dv6-2020ec
 • Pavilion dv6-2020eg
 • Pavilion dv6-2020en
 • Pavilion dv6-2020er
 • Pavilion dv6-2020es
 • Pavilion dv6-2020ev
 • Pavilion dv6-2020sa
 • Pavilion dv6-2020sb
 • Pavilion dv6-2020sg
 • Pavilion dv6-2020sl
 • Pavilion dv6-2021el
 • Pavilion dv6-2021er
 • Pavilion dv6-2022eg
 • Pavilion dv6-2022er
 • Pavilion dv6-2023eg
 • Pavilion dv6-2023el
 • Pavilion dv6-2025ec
 • Pavilion dv6-2025er
 • Pavilion dv6-2025ew
 • Pavilion dv6-2025sf
 • Pavilion dv6-2025sl
 • Pavilion dv6-2025ss
 • Pavilion dv6-2026es
 • Pavilion dv6-2027es
 • Pavilion dv6-2028ca
 • Pavilion dv6-2028es
 • Pavilion dv6-2028ez
 • Pavilion dv6-2030ec
 • Pavilion dv6-2030en
 • Pavilion dv6-2030er
 • Pavilion dv6-2030ev
 • Pavilion dv6-2030ez
 • Pavilion dv6-2030sa
 • Pavilion dv6-2030sb
 • Pavilion dv6-2030sd
 • Pavilion dv6-2030ss
 • Pavilion dv6-2035er
 • Pavilion dv6-2035ss
 • Pavilion dv6-2040eb
 • Pavilion dv6-2040el
 • Pavilion dv6-2040er
 • Pavilion dv6-2040ev
 • Pavilion dv6-2040sa
 • Pavilion dv6-2040ss
 • Pavilion dv6-2043ca
 • Pavilion dv6-2043el
 • Pavilion dv6-2043us
 • Pavilion dv6-2044ca
 • Pavilion dv6-2044dx
 • Pavilion dv6-2044el
 • Pavilion dv6-2045el
 • Pavilion dv6-2045es
 • Pavilion dv6-2046ez
 • Pavilion dv6-2050eb
 • Pavilion dv6-2050eg
 • Pavilion dv6-2050eo
 • Pavilion dv6-2050es
 • Pavilion dv6-2050et
 • Pavilion dv6-2051el
 • Pavilion dv6-2051xx
 • Pavilion dv6-2052eo
 • Pavilion dv6-2053eo
 • Pavilion dv6-2055eg
 • Pavilion dv6-2055er
 • Pavilion dv6-2055so
 • Pavilion dv6-2056el
 • Pavilion dv6-2056so
 • Pavilion dv6-2057cl
 • Pavilion dv6-2057eo
 • Pavilion dv6-2057ez
 • Pavilion dv6-2058so
 • Pavilion dv6-2059eo
 • Pavilion dv6-2060ea
 • Pavilion dv6-2060et
 • Pavilion dv6-2060so
 • Pavilion dv6-2060ss
 • Pavilion dv6-2062eo
 • Pavilion dv6-2064ca
 • Pavilion dv6-2065et
 • Pavilion dv6-2066dx
 • Pavilion dv6-2070eo
 • Pavilion dv6-2070et
 • Pavilion dv6-2070ez
 • Pavilion dv6-2077la
 • Pavilion dv6-2080es
 • Pavilion dv6-2088dx
 • Pavilion dv6-2090eg
 • Pavilion dv6-2090eo
 • Pavilion dv6-2090ep
 • Pavilion dv6-2090er
 • Pavilion dv6-2090es
 • Pavilion dv6-2091eg
 • Pavilion dv6-2100
 • Pavilion dv6t
 • Pavilion dv6t-1000
 • Pavilion dv6t-1100
 • Pavilion dv6t-2000
 • Pavilion dv6z
 • Pavilion dv6z-1000
 • Pavilion dv6z-2000
 • Pavilion G50-100
 • Pavilion G60
 • Pavilion G60-100
 • Pavilion G70
 • Pavilion G71
 • Pavilion HDX X16-1000
 • Pavilion HDX16t
 • Paviliondv5-1010tx
 • Paviliondv5-1019tx
 • Presario CQ50-100
 • Presario G50
 • Presario HDX16
 • Compaq Presario CQ40
 • Compaq Presario CQ45
 • Compaq Presario CQ50
 • Compaq Presario CQ60
 • Compaq Presario CQ70

 

 
 •