PIN LAPTOP HP DV7 Serier, DV 8 Serier HDX Serier (cam kết hàng xịn theo máy)

PIN LAPTOP HP DV7 Serier, DV 8 Serier HDX Serier (cam kết hàng xịn theo máy)
250.000₫
- PIN Laptop 8 Cells, 14,4 V, 73 Wh cho các dòng máy HP Pavilion DV7 Serier, DV8 Serier, HDX Serier,
-Có số lượng nhiều cho anh em thợ
- Hotline: 0168.302.8339

Pin laptop HP HSTNN-DB75 cho các dòng máy HP sau:

HP HDX X18 Series

HDX X18-1000, HDX X18-1100, HDX X18-1101EA,
HDX X18-1102EA, HDX X18-1102TX, HDX X18-1103EA,
HDX X18-1103TX, HDX X18-1104TX, HDX X18-1107TX,
HDX X18-1109TX, HDX X18-1110EG, HDX X18-1110TX,
HDX X18-1114TX, HDX X18-1120la, HDX X18-1180CA,
HDX X18-1180US, HDX X18-1200, HDX X18-1201EA,
HDX X18-1204TX, HDX X18-1205TX, HDX X18-1222EG,
HDX X18-1250EF, HDX X18-1280ED, HDX X18-1280EL,
HDX X18-1280EP, HDX X18-1280ES, HDX X18-1280EW,
HDX X18-1299EB, HDX X18-1300, HDX X18-1310EG,
HDX X18-1374CA, HDX X18-1378CA, HDX X18-1390EO,
HDX X18T-1100CTO, HDX X18T-1200CTO

HP HDX18 Series
HDX18, HDX18-1000 HDX18-1101EG, HDX18-1150EF,
HDX18-1180EF

HP Pavilion dv7 Series
Pavilion dv7, Pavilion dv7/CT, Pavilion dv7-1000,
Pavilion dv7-1000ea, Pavilion dv7-1001ea, Pavilion dv7-1001tx,
Pavilion dv7-1001xx, Pavilion dv7-1002ea, Pavilion dv7-1002tx,
Pavilion dv7-1002xx, Pavilion dv7-1003ea, Pavilion dv7-1003tx,
Pavilion dv7-1003xx, Pavilion dv7-1004ea, Pavilion dv7-1004tx,
Pavilion dv7-1005eg, Pavilion dv7-1005tx, Pavilion dv7-1006tx,
Pavilion dv7-1007tx, Pavilion dv7-1008tx, Pavilion dv7-1009tx,
Pavilion dv7-1010et, Pavilion dv7-1010tx, Pavilion dv7-1011tx,
Pavilion dv7-1012tx, Pavilion dv7-1013tx, Pavilion dv7-1014ca,
Pavilion dv7-1014tx, Pavilion dv7-1015eg, Pavilion dv7-1015tx,
Pavilion dv7-1016nr, Pavilion dv7-1016tx, Pavilion dv7-1017tx,
Pavilion dv7-1018eg, Pavilion dv7-1018tx, Pavilion dv7-1019tx,
Pavilion dv7-1020ea, Pavilion dv7-1020eg, Pavilion dv7-1020el,
Pavilion dv7-1020es, Pavilion dv7-1020tx, Pavilion dv7-1020us,
Pavilion dv7-1021tx, Pavilion dv7-1022tx, Pavilion dv7-1023cl,
Pavilion dv7-1023em, Pavilion dv7-1023tx, Pavilion dv7-1024tx,
Pavilion dv7-1025eg, Pavilion dv7-1025nr, Pavilion dv7-1025tx,
Pavilion dv7-1026tx, Pavilion dv7-1027ca, Pavilion dv7-1027tx,
Pavilion dv7-1029tx, Pavilion dv7-1030eb, Pavilion dv7-1030el,
Pavilion dv7-1030en, Pavilion dv7-1030ep, Pavilion dv7-1030tx,
Pavilion dv7-1031tx, Pavilion dv7-1034ca, Pavilion dv7-1035ef,
Pavilion dv7-1035em, Pavilion dv7-1038ca, Pavilion dv7-1040ec,
Pavilion dv7-1040ef, Pavilion dv7-1040em, Pavilion dv7-1040es,
Pavilion dv7-1040et, Pavilion dv7-1040ew, Pavilion dv7-1045eg,
Pavilion dv7-1045tx, Pavilion dv7-1050ea, Pavilion dv7-1050ef,
Pavilion dv7-1050eg, Pavilion dv7-1050er, Pavilion dv7-1051xx,
Pavilion dv7-1052xx, Pavilion dv7-1053ez, Pavilion dv7-1053xx,
Pavilion dv7-1055ea, Pavilion dv7-1060ec, Pavilion dv7-1060ef,
Pavilion dv7-1060en, Pavilion dv7-1060ep, Pavilion dv7-1060ez,
Pavilion dv7-1065ef, Pavilion dv7-1070ed, Pavilion dv7-1070ee,
Pavilion dv7-1070ef, Pavilion dv7-1070eg, Pavilion dv7-1070ek,
Pavilion dv7-1070el, Pavilion dv7-1070eo, Pavilion dv7-1075la,
Pavilion dv7-1080ed, Pavilion dv7-1080el, Pavilion dv7-1080eo,
Pavilion dv7-1080es, Pavilion dv7-1080ew, Pavilion dv7-1080ez,
Pavilion dv7-1090eb, Pavilion dv7-1090ed, Pavilion dv7-1090en,
Pavilion dv7-1090er, Pavilion dv7-1093eo, Pavilion dv7-1094eo,
Pavilion dv7-1095eo, Pavilion dv7-1098eo, Pavilion dv7-1099ef,
Pavilion dv7-1100, Pavilion dv7-1100ef, Pavilion dv7-1100eg,
Pavilion dv7-1100em, Pavilion dv7-1101ef, Pavilion dv7-1101em,
Pavilion dv7-1101xx, Pavilion dv7-1102tx, Pavilion dv7-1102xx,
Pavilion dv7-1103ef, Pavilion dv7-1103tx, Pavilion dv7-1103xx,
Pavilion dv7-1104ef, Pavilion dv7-1104tx, Pavilion dv7-1105ea,
Pavilion dv7-1105eg, Pavilion dv7-1105em, Pavilion dv7-1105tx,
Pavilion dv7-1106ef, Pavilion dv7-1106eg, Pavilion dv7-1107ea,
Pavilion dv7-1107ef, Pavilion dv7-1110ea, Pavilion dv7-1110ef,
Pavilion dv7-1110eg, Pavilion dv7-1112eg, Pavilion dv7-1114ef,
Pavilion dv7-1115ef, Pavilion dv7-1115eg, Pavilion dv7-1116ef,
Pavilion dv7-1117ef, Pavilion dv7-1118eg, Pavilion dv7-1119ef,
Pavilion dv7-1119em, Pavilion dv7-1120ef, Pavilion dv7-1122eg,
Pavilion dv7-1123ef, Pavilion dv7-1123eg, Pavilion dv7-1125ea,
Pavilion dv7-1125ef, Pavilion dv7-1125eg, Pavilion dv7-1127cl,
Pavilion dv7-1129wm, Pavilion dv7-1130ea, Pavilion dv7-1130eg,
Pavilion dv7-1131eg, Pavilion dv7-1132eg, Pavilion dv7-1132nr,
Pavilion dv7-1134us, Pavilion dv7-1135ea, Pavilion dv7-1135nr,
Pavilion dv7-1137us, Pavilion dv7-1140eg, Pavilion dv7-1140en,
Pavilion dv7-1145ef, Pavilion dv7-1145eg, Pavilion dv7-1150ef,
Pavilion dv7-1150eg, Pavilion dv7-1151xx, Pavilion dv7-1157cl,
Pavilion dv7-1160eg, Pavilion dv7-1166eg, Pavilion dv7-1170eg,
Pavilion dv7-1172eg, Pavilion dv7-1175eg, Pavilion dv7-1175nr,
Pavilion dv7-1180eg, Pavilion dv7-1183cl, Pavilion dv7-1185eg,
Pavilion dv7-1190eg, Pavilion dv7-1195eg, Pavilion dv7-1196eg,
Pavilion dv7-1198eg, Pavilion dv7-1199ef, Pavilion dv7-1200, 
Pavilion dv7-1200eg, Pavilion dv7-1201ef, Pavilion dv7-1201eg,
Pavilion dv7-1201tx, Pavilion dv7-1201xx, Pavilion dv7-1202ef,
Pavilion dv7-1202tx, Pavilion dv7-1203ef, Pavilion dv7-1203em,
Pavilion dv7-1204ef, Pavilion dv7-1204eg, Pavilion dv7-1205ef,
Pavilion dv7-1205eg, Pavilion dv7-1206ef, Pavilion dv7-1206tx,
Pavilion dv7-1207ef, Pavilion dv7-1207tx, Pavilion dv7-1208ef,
Pavilion dv7-1208tx, Pavilion dv7-1209em, Pavilion dv7-1209tx,
Pavilion dv7-1210ea, Pavilion dv7-1210ef, Pavilion dv7-1210eg,
Pavilion dv7-1210tx, Pavilion dv7-1211ea, Pavilion dv7-1212ea,
Pavilion dv7-1212tx, Pavilion dv7-1213ea, Pavilion dv7-1213tx,
Pavilion dv7-1214ea, Pavilion dv7-1214tx, Pavilion dv7-1215ef,
Pavilion dv7-1215eg, Pavilion dv7-1215tx, Pavilion dv7-1216tx,
Pavilion dv7-1217em, Pavilion dv7-1220ef, Pavilion dv7-1220eg,
Pavilion dv7-1223ca, Pavilion dv7-1225ef, Pavilion dv7-1228ca,
Pavilion dv7-1230eg, Pavilion dv7-1232nr, Pavilion dv7-1240us,
Pavilion dv7-1243cl, Pavilion dv7-1245ca, Pavilion dv7-1245dx,
Pavilion dv7-1245ef, Pavilion dv7-1247cl, Pavilion dv7-1249ef,
Pavilion dv7-1250eg, Pavilion dv7-1250en, Pavilion dv7-1252eg,
Pavilion dv7-1253ca, Pavilion dv7-1260us, Pavilion dv7-1261wm,
Pavilion dv7-1262eg, Pavilion dv7-1262us, Pavilion dv7-1264nr,
Pavilion dv7-1267cl, Pavilion dv7-1270ca, Pavilion dv7-1270eg,
Pavilion dv7-1270us, Pavilion dv7-1273cl, Pavilion dv7-1275dx,
Pavilion dv7-1280eg, Pavilion dv7-1285dx, Pavilion dv7-1289eg,
Pavilion dv7-1290eg, Pavilion dv7-1299ef, Pavilion dv7-2000, 
Pavilion dv7-2001xx, Pavilion dv7-2003tx, Pavilion dv7-2005eg,
Pavilion dv7-2010eg, Pavilion dv7-2010tx, Pavilion dv7-2011eg,
Pavilion dv7-2011tx, Pavilion dv7-2012tx, Pavilion dv7-2014tx,
Pavilion dv7-2015ef, Pavilion dv7-2015eg, Pavilion dv7-2015tx,
Pavilion dv7-2016eg, Pavilion dv7-2016tx, Pavilion dv7-2017eg,
Pavilion dv7-2019ca, Pavilion dv7-2100, Pavilion dv7-2020ef,
Pavilion dv7-2021tx, Pavilion dv7-2022eg, Pavilion dv7-2022tx,
Pavilion dv7-2023eg, Pavilion dv7-2025eg, Pavilion dv7-2030ea,
Pavilion dv7-2030ef, Pavilion dv7-2030sf, Pavilion dv7-2033ef,
Pavilion dv7-2033eg, Pavilion dv7-2033sf, Pavilion dv7-2034eg,
Pavilion dv7-2035ef, Pavilion dv7-2035eg, Pavilion dv7-2036eg,
Pavilion dv7-2037ef, Pavilion dv7-2037eg, Pavilion dv7-2040ef,
Pavilion dv7-2040sf, Pavilion dv7-2040us, Pavilion dv7-2043cl,
Pavilion dv7-2044ca, Pavilion dv7-2045ea, Pavilion dv7-2045eg,
Pavilion dv7-2046eg, Pavilion dv7-2050ea, Pavilion dv7-2050ef,
Pavilion dv7-2055eg, Pavilion dv7-2060ef, Pavilion dv7-2060eg,
Pavilion dv7-2065eg, Pavilion dv7-2070ea, Pavilion dv7-2070ef,
Pavilion dv7-2070eg, Pavilion dv7-2075eg, Pavilion dv7-2078ca,
Pavilion dv7-2080eg, Pavilion dv7-2090eg, Pavilion dv7-2100eg,
Pavilion dv7-2104tx, Pavilion dv7-2105tx, Pavilion dv7-2107tx,
Pavilion dv7-2109tx, Pavilion dv7-2110sa, Pavilion dv7-2110sf,
Pavilion dv7-2110tx, Pavilion dv7-2111tx, Pavilion dv7-2111us,
Pavilion dv7-2112eg, Pavilion dv7-2112tx, Pavilion dv7-2113sf,
Pavilion dv7-2114tx, Pavilion dv7-2115eg, Pavilion dv7-2115sf,
Pavilion dv7-2117ef, Pavilion dv7-2118sf, Pavilion dv7-2120eg,
Pavilion dv7-2120sa, Pavilion dv7-2120sf, Pavilion dv7-2122tx,
Pavilion dv7-2123tx, Pavilion dv7-2124tx, Pavilion dv7-2125eg,
Pavilion dv7-2125sf, Pavilion dv7-2125tx, Pavilion dv7-2126tx,
Pavilion dv7-2127sf, Pavilion dv7-2128tx, Pavilion dv7-2130eg,
Pavilion dv7-2133eg, Pavilion dv7-2135sf, Pavilion dv7-2138ef,
Pavilion dv7-2138sf, Pavilion dv7-2140eg, Pavilion dv7-2140sf,
Pavilion dv7-2142eg, Pavilion dv7-2143sg, Pavilion dv7-2145ef,
Pavilion dv7-2145eg, Pavilion dv7-2150eg, Pavilion dv7-2155eg,
Pavilion dv7-2157ca, Pavilion dv7-2160eg, Pavilion dv7-2165ef,
Pavilion dv7-2165sg, Pavilion dv7-2170ef, Pavilion dv7-2170eg,
Pavilion dv7-2170us, Pavilion dv7-2173ca, Pavilion dv7-2173cl,
Pavilion dv7-2174ca, Pavilion dv7-2175eg, Pavilion dv7-2177cl,
Pavilion dv7-2180eg, Pavilion dv7-2180us, Pavilion dv7-2190ef,
Pavilion dv7-2200, Pavilion dv7-2201tx, Pavilion dv7-2204tx,
Pavilion dv7-2206tx, Pavilion dv7-2210eg, Pavilion dv7-2210tx,
Pavilion dv7-2211tx, Pavilion dv7-2212ef, Pavilion dv7-2212eg,
Pavilion dv7-2212sf, Pavilion dv7-2212tx, Pavilion dv7-2215eg,
Pavilion dv7-2215sa, Pavilion dv7-2220ef, Pavilion dv7-2220eg,
Pavilion dv7-2220sf, Pavilion dv7-2225ef, Pavilion dv7-2225sf,
Pavilion dv7-2225sg, Pavilion dv7-2225ss, Pavilion dv7-2227sf,
Pavilion dv7-2230ea, Pavilion dv7-2230eg, Pavilion dv7-2230es,
Pavilion dv7-2230sa, Pavilion dv7-2230sf, Pavilion dv7-2238sf,
Pavilion dv7-2240ef, Pavilion dv7-2250sf, Pavilion dv7-2255sf,
Pavilion dv7-2260ef, Pavilion dv7-2270ef, Pavilion dv7-2270us,
Pavilion dv7-2273ca, Pavilion dv7-2273cl, Pavilion dv7-2277cl,
Pavilion dv7-2278ca, Pavilion dv7-2280ef, Pavilion dv7-3000,
Pavilion dv7-3001xx, Pavilion dv7-3003tx, Pavilion dv7-3005eg,
Pavilion dv7-3005sf, Pavilion dv7-3006tx, Pavilion dv7-3007sg,
Pavilion dv7-3007tx, Pavilion dv7-3008tx, Pavilion dv7-3010eg,
Pavilion dv7-3010ew, Pavilion dv7-3010sf, Pavilion dv7-3010sg,
Pavilion dv7-3015eg, Pavilion dv7-3015sf, Pavilion dv7-3020eg,
Pavilion dv7-3020es, Pavilion dv7-3020ew, Pavilion dv7-3020sa,
Pavilion dv7-3021ea, Pavilion dv7-3024ca, Pavilion dv7-3025sf,
Pavilion dv7-3028ca, Pavilion dv7-3030eg, Pavilion dv7-3030ew,
Pavilion dv7-3030sf, Pavilion dv7-3048ca, Pavilion dv7-3050eg, 
Pavilion dv7-3057nr, Pavilion dv7-3060ca, Pavilion dv7-3060us,
Pavilion dv7-3061nr, Pavilion dv7-3063cl, Pavilion dv7-3065dx,
Pavilion dv7-3067cl, Pavilion dv7-3067nr, Pavilion dv7-3069wm,
Pavilion dv7-3074ca, Pavilion dv7-3078nr, Pavilion dv7-3079nr,
Pavilion dv7-3079wm, Pavilion dv7-3080ed, Pavilion dv7-3080ef,
Pavilion dv7-3080eg, Pavilion dv7-3080us, Pavilion dv7-3085dx,
Pavilion dv7-3089nr, Pavilion dv7-3090ed, Pavilion dv7-3090eg,
Pavilion dv7-3098ca, Pavilion dv7-3100, Pavilion dv7-3101ea,
Pavilion dv7-3101sa, Pavilion dv7-3101tx, Pavilion dv7-3105ea,
Pavilion dv7-3105tx, Pavilion dv7-3108tx, Pavilion dv7-3109tx,
Pavilion dv7-3110ea, Pavilion dv7-3110ef, Pavilion dv7-3110eg,
Pavilion dv7-3110es, Pavilion dv7-3110sf, Pavilion dv7-3110sg,
Pavilion dv7-3110tx, Pavilion dv7-3111ea, Pavilion dv7-3112ea,
Pavilion dv7-3112eo, Pavilion dv7-3112sa, Pavilion dv7-3113tx,
Pavilion dv7-3114tx, Pavilion dv7-3115ea, Pavilion dv7-3115tx,
Pavilion dv7-3116tx, Pavilion dv7-3118ef, Pavilion dv7-3118tx,
Pavilion dv7-3119ef, Pavilion dv7-3120eg, Pavilion dv7-3120sf,
Pavilion dv7-3120sg, Pavilion dv7-3120tx, Pavilion dv7-3125ef, 
Pavilion dv7-3125sf, Pavilion dv7-3125sg, Pavilion dv7-3126eg,
Pavilion dv7-3126tx, Pavilion dv7-3127eg, Pavilion dv7-3127tx,
Pavilion dv7-3128ca, Pavilion dv7-3128eg, Pavilion dv7-3130eg,
Pavilion dv7-3130eo, Pavilion dv7-3130sb, Pavilion dv7-3133el,
Pavilion dv7-3135eg, Pavilion dv7-3140ef, Pavilion dv7-3140eg,
Pavilion dv7-3140sf, Pavilion dv7-3145ef, Pavilion dv7-3145sf,
Pavilion dv7-3148ca, Pavilion dv7-3150ez, Pavilion dv7-3150sg,
Pavilion dv7-3152ca, Pavilion dv7-3153ca, Pavilion dv7-3155eb,
Pavilion dv7-3155ef, Pavilion dv7-3155el, Pavilion dv7-3160eb,
Pavilion dv7-3160eg, Pavilion dv7-3160el, Pavilion dv7-3160ep,
Pavilion dv7-3160es, Pavilion dv7-3160us, Pavilion dv7-3162nr,
Pavilion dv7-3163cl, Pavilion dv7-3163ef, Pavilion dv7-3164cl,
Pavilion dv7-3165dx, Pavilion dv7-3165eb, Pavilion dv7-3165ef, 
Pavilion dv7-3166eb, Pavilion dv7-3166nr, Pavilion dv7-3167nr,
Pavilion dv7-3169wm, Pavilion dv7-3170ca, Pavilion dv7-3170eg,
Pavilion dv7-3170ez, Pavilion dv7-3171nr, Pavilion dv7-3173ca,
Pavilion dv7-3173nr, Pavilion dv7-3174ca, Pavilion dv7-3174nr,
Pavilion dv7-3178ca, Pavilion dv7-3180es, Pavilion dv7-3180sg,
Pavilion dv7-3180us, Pavilion dv7-3183cl, Pavilion dv7-3183nr,
Pavilion dv7-3186cl, Pavilion dv7-3187cl, Pavilion dv7-3188cl,
Pavilion dv7-3190eg, Pavilion dv7-3190es, Pavilion dv7-3195eg,
Pavilion dv7t, Pavilion dv7t-1000, Pavilion dv7z,
Pavilion dv7z-1000

HP Pavilion dv8 Series
Pavilion dv8, Pavilion dv8-1000, Pavilion dv8-1000eb,
Pavilion dv8-1001tx, Pavilion dv8-1001xx, Pavilion dv8-1002tx,
Pavilion dv8-1003tx, Pavilion dv8-1005tx, Pavilion dv8-1007tx,
Pavilion dv8-1009tx, Pavilion dv8-1010el, Pavilion dv8-1010er,
Pavilion dv8-1050eg, Pavilion dv8-1050ep, Pavilion dv8-1050es,
Pavilion dv8-1080ea, Pavilion dv8-1080ed, Pavilion dv8-1080ez,
Pavilion dv8-1090ef, Pavilion dv8-1090ev, Pavilion dv8-1090ez,
Pavilion dv8-1093ca, Pavilion dv8-1099eo, Pavilion dv8t,
Pavilion dv8t-1000, Pavilion dv8-1010tx, Pavilion dv8-1100,
Pavilion dv8-1103TX, Pavilion dv8-1104tx, Pavilion dv8-1110ea,
Pavilion dv8-1150es, Pavilion dv8-1180eg, Pavilion dv8-1180ez,
Pavilion dv8-1185eg, Pavilion dv8-1190ef, Pavilion dv8-1210eg, 
Pavilion dv8-1220ef, Pavilion dv8-1220eg, Pavilion dv8-1250ea,
Pavilion dv8-1250eg, Pavilion dv8-1250es, Pavilion dv8-1280ez,
Pavilion dv8-1285ez, Pavilion dv8-1290eo, Pavilion dv8-1290ez,
Pavilion dv8-1295ez, Pavilion dv8t-1000CTO

- Hotline: 0168.302.8339